Y2J Tour : Sakurajima ferry

Heading out of Kagoshima.  The aquarium on the left.Coming into Sakurajima ferry port.


Japan 2000 Tour page

Homepage